Professor Xuemin (Sam) Wang checks research sample

Professor Xuemin (Sam) Wang checks research sample