(Illustration by Yelena Bryksenkova for St. Louis Magazine/ybryksenkova.blogspot.com)